Regulamin - e-shop Anobic - Tłumacze Anobic

Wielojęzyczne Tłumacze mowy i całych zdań Anobic

Producent słowników elektronicznych

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin - e-shop Anobic

O nas
Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania  się na odległość oraz świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego, dalej także jako E-sklep. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży E-sklepu.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą i obowiązują wyłącznie Przedsiębiorców. Nie dotyczą one Konsumentów.
Konsumenci proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży.
Sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie http://www.elektroniczny-tlumacz.pl prowadzona jest przez ECTACO Ceska s.r.o., V Polich 8, 14-000 Praga, CR, e-mail: info@ectacoinc.pl, posiadającą NIP: CZ25696131, zwana dalej w zależności od kontekstu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ectacoinc.pl.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży można nieodpłatnie pobrać w formacie pdf/doc pod adresem http://www.elektroniczny-tlumacz.pl także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Kupujący. W szczególności Kupujący mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony E-sklepu jako plik w formacie pdf/doc, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

§ 1 Definicje

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego związane z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm).
 • Kupujący (Przedsiębiorca, Usługobiorca) -tj. nabywca będący osoba fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności nabywcę, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję „Firma”.
 • Państwa Dostawy – państwa, do których możliwa jest dostawa Produktu/Produktów: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja, Dania, Austria, Belgia, Norwegia (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.)
 • Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.
 • Produkt (Produkty) – rzecz ruchoma w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej z asortymentu Sprzedawcy, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym Produkcie oraz z pokryciem przez Kupującego kosztów przesyłki zamówionego Produktu.
 • Serwis(E-sklep, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.elektroniczny-tlumacz.pl, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu Produktów.
 • Strona lub Strony – Sprzedawca/Usługodawca lub Kupujący/Usługobiorca.
 • Informacje handlowe – informacje o Produktach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Produktu, na etapie przed dodaniem Produktu do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286), a także Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 • Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Kupującemu po dodaniu Produktu do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

§ 2 Zasady Ogólne

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art 14 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja z dnia 11 kwietnia 1980 roku) i art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.elektroniczny-tlumacz.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztu transportu Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Kupującego opcji dostawy Produktu, na etapie uzupełniania Formularza Zamówienia.
 • Cena Produktu prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Produktu do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny Produktu po dodaniu Produktu do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania Produktów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.
 • Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności kartą płatniczą lub kredytową, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.
 • Sprzedawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

   2.1 Produkt wskazany w Zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla             Zamówienia;
     2.2 Realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy Sklepu Internetowego,
     2.3 Dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i mimo podjęcia próby nie udało się Sprzedawcy tych danych ustalić,
     2.4 Adres dostawy nie znajduje się na terytorium Państw Dostawy,
     2.5 Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem lub nie wyraził zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych indywidualizujących w zakresie wskazanym w § 3 ust 7 zd. 1 OWS
     2.6 Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.
 • Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 8 na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia, chyba że zachodzą przyczyny z ust. 8(c). W takim przypadku Kupujący może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
 • W przypadku rezygnacji przez Kupującego z Zamówienia w niemożliwości realizacji Zamówienia w całości, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca uprawniony jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres email podany w polu adres poczty elektronicznej na etapie zakładania Konta. Kupujący może zmienić ww. adres na dowolny inny.

§ 3 Składanie zamówień

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest:

    3.1. zapoznanie się z niniejszymi OWS, a także wyrażenie akceptacji ich postanowień;
    3.2. wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty;
    3.3. prawidłowe, kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:
 • dokonanie wyboru rodzaju, ilości Produktu, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 • dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Produktów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym.
 • podanie danych indywidualizujących oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe; w wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • zaznaczenie Klauzul potwierdzających zapoznanie się i akceptację OWS oraz Polityki prywatności, oznaczającą także zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Kupujący nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul.
 • zapoznanie się przez Kupującego z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 • Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 (c) OWS.
 • Z uwagi na specyfikę Produktów, są one dostarczane wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych.
 • Przesyłka dostarczana jest w ciągu 3-4 dni roboczych, po określeniu adresu dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy. Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową do czasu dostawy podanego na stronach Serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle do 2 dni roboczych).
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu dostępnym na eshop.vtsgroup.com.. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Finalna wysokość kosztów transportu będzie stanowić wynik kalkulacji Zamówienia, uwidoczniony przed jego złożeniem – Kalkulacja ta uwzględnia ciężar i wymiary Produktu oraz miejsce dostawy.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest zindywidualizowany dowód zakupu tj. faktura.

Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zamówiony Produkt:
 • Kartą płatniczą online – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem PayPal.
 • Przelewem bankowym – na wskazany przez Sprzedawcę numer konta.
 • Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową rachunek bankowy Kupującego, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.

§ 6 Dostawa i odbiór Produktu

Dostawy są realizowane na terytorium Państw Dostawy (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.).
 • Przed odebraniem przesyłki od doręczającej firmy transportowej Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Kupujący powinien sporządzić w obecności doręczającego Produkt protokół szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może co do zasady mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument powinien odesłać zwracany towar w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (poinformowaniu o zwrocie towaru). (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 34) Informacja o zwrocie towaru może być zgłoszona na adres info@ectacoinc.pl lub telefonicznie pod nr (+420) 777333779.
 3. Kompletny towar w nienanaruszonym stanie należy przesłać na poniższy adres (najlepiej listem poleconym priorytetowym): ECTACO CR, V Polich 8, 140 00, Prague, Czech Republic. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zwracanego towaru będącego wynikiem korzystania z niej przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. W przypadku zakupu treści cyfrowych niedostarczanych na trwałym nośniku, jak doładowania dla produktów Ectaco, Klient wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie usługi (SD karty, mikroSD karty...) i traci prawo do odstąpienia od umowy
 7. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  info@ectacoinc.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 8. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zawartość paczki powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub niezgodności zawartości z zamówieniem należy zgłosić to kurierowi w celu sporządzenia protokołu szkody. Podpisany protokół ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 9. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją.
 10. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi lub zużycia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych modyfikacją urządzenia lub oprogramowania, wypadkiem ani uszkodzeń mechanicznych takich jak zalanie, zgniecenie, upadek, rozbicie ekranu.
 11. Roszczenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w okresie 14 dni od otrzymania uszkodzonego sprzętu. Sprzęt wysłany do reklamacji, a nie odebrany w ciągu 1 roku zostanie zutylizowany.
 12. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 8 Warunki gwarancji.

 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy ECTACO, a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:

 1. Uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;

 • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;

 2. Funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem telefonu.

 3. Okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);

 4. Usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki);

 5. Niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Samsung;

 6. Wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;

 7. Nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;

 8. Uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;

 9. Przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

 10. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;

 11. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów;

 12. Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.

Okres przechowywania towarów wysłany do naprawy lub kontroli technicznej.

Po informowaniu (E-mail lub telefonicznie) klienta w sprawie statusu wysyłanego towaru:

 1. Darmowe składowanie jest 1 miesiąc (30 dni). Pierwszy dzień składowania towaru uważa się datę otrzymania towaru w naszej firmie.
 2. Koszt utrzymania towaru w magazynie naszej firmy w drugim i trzecim miesiącu kosztuje 23 zł za dzień składowania.
 3. Po upływie trzech miesiący przechowywania spółka uważa wysłany towar za nieodebrany, i musze być utylizowany na koszt firmy.

Biuro w UE:
+420-777333779
+420-774999399

Ectaco International, Inc w Polsce.: tel: 513 553 665

Poniedziałek - Niedziela w godz. 09:00 - 17:00

Copyright 1998-2018 Ectaco EU. All rights reserved.

OBSŁUGA:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego